9. Tietojen tallennus ja tiedonvälitys

Asiakastiedot käsitellään ja tallennetaan lakien ja asetusten vaatimalla tavalla niin, että asiakkaan yksityisyyden suoja on turvattu.

 

Lähteet

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 2007

www.tietosuoja.fi