Kuntotestauksen hyvät käytännöt

Kuntotestauksen hyvät käytännöt ohjaavat laadukkaan kuntotestaamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Ne on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa testaustoimintaa harjoittavissa yhteisöissä. Kuntotestaus on vakiintunut osaksi liikunta- ja terveyspalveluita. Toimintamallit ovat kuitenkin edelleen kirjavia ja siksi yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan.

Kuntotestauksen hyvät käytännöt on yleisluontoinen kymmenkohtainen ohje, joka kattaa koko kuntotestausprosessin. Suositukset kohdistuvat toiminnan turvallisuuteen, eettisyyteen, koulutukseen, testausprosessiin, tietojen tallennukseen ja välitykseen sekä laadunhallintaan.

Alan suomalaisten asiantuntijoiden laatimien suositusten tavoitteena on kannustaa laadukkaan kuntotestaustoiminnan toteuttamiseen terveydenhuollon ja/tai liikunta-alan palveluna. Suositukset tukevat alan päätöksentekoa, koulutusta, suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja testauksen laadun kehittämistä. Hyvien käytäntöjen tavoitteena on myös auttaa asiakkaita vaatimaan laadukasta kuntotestauspalvelua.

Kuntotestauksen hyvät käytännöt (pdf)
Aho J, Ahtiainen J, Heinonen T, Hynynen E, Kangas H, Lusa S, Mänttäri A, Rinne M., työryhmä.
Liikuntatieteellinen Seura, Helsinki, 2010.

Kymmenen askelta kuntotestauksen hyviksi käytännöiksi

 1. Turvallisuus
  Komplikaatioiden ja vammojen riski minimoidaan.
 2. Eettisyys
  Testaus tapahtuu yksilöä kunnioittaen ja testattavien yksityisyyden suoja turvaten.
 3. Henkilökunta ja koulutus
  Testaushenkilökunnalla on liikunta tai terveydenhuoltoalan koulutus ja lisä- tai täydennyskoulutus käytössä oleviin kuntotesteihin.
 4. Testausmenetelmät, -laitteet ja -tilat
  Testausmenetelmät ja-laitteet ovat luotettavia ja asianmukaisia ja testausolosuhteet vakioidaan.
 5. Testeistä käytettävät termit ja testiohjeet
  Jokaisesta testistä on kirjallinen työohje testaajalle sekä selkokielinen kuvaus asiakkaalle.
 6. Toiminta ennen testiä
  Asiakkaalle valitaan hänen tavoitteisiinsa sopiva turvallinen testi ja hänelle annetaan selkeät ja yksinkertaiset valmistautumisohjeet.
 7. Toiminta testin aikana
  Testistä pidetään riittävän yksityiskohtaista pöytäkirjaa ja testattavan vointia seurataan testin aikana.
 8. Toiminta testin jälkeen
  Asiakas saa testistä henkilökohtaisen suullisen ja kirjallisen palautteen, jonka avulla tuetaan hänen liikunnan harrastamistaan.
 9. Tietojen tallennus ja tiedonvälitys
  Asiakastiedot käsitellään ja tallennetaan lakien ja asetusten vaatimalla tavalla niin, että asiakkaan yksityisyyden suoja on turvattu.
 10. Laadunhallinta
  Kuntotestauksen laatua ylläpidetään ja kehitetään sekä sisäisen että ulkoisen arvioinnin keinoin.

Suositukset pohjautuvat Liikuntatieteellisessä Seurassa toteutetun Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hankkeen (2004–2007) tuloksiin.