Siconolfin polkupyöräergometritesti

Siconolfi ym. (1982) kehittivät ja validoivat käyttökelpoisen submaksimaalisen moniportaisen polkupyöräergometritestin jo 1980-luvulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 113 naista ja miestä, joiden ikä vaihteli 20–70 vuoteen. Tämä testi on sovellus YMCA ergometritestistä. Siinä käytetään tulosten laskennassa apuna Åstrand-Ryhmingin nomogrammia.

Tutkimusten pohjalta kehitettiin naisille ja miehille regressiokaavat, joilla arvioitiin lopullinen VO2max tulos. Näiden kaavojen monimuuttujakorrelaatioksi (multiple correlations) saatiin naisille r = 0,97 ja miehille r = 0,86. Kun testistä saatua VO2max-arviota verrattiin suoraan mitatun VO2max välillä, tulos oli sama ja korrelaatioksi saatiin naisille r = 0, 87 ja miehille r = 0,88.

Testin toteuttaminen

  1. Testin toteuttamiseen tarvittavat välineet ja esivalmistelut ovat samat kuin Åstrand-Ryhmingin polkupyöräergometritestissä.
  2. Ergometrin aloitustehoksi asetetaan alle 35-vuotiaille miehille 50 W, yli 35-vuotiaille miehille ja kaikille naisille 25 W.
  3. Testin aloittamisen jälkeen lisätään vastusta joka toinen minuutti aloitusvastuksen suuruuden verran (25 tai 50 W). Poljinkierrokset ovat 50 kertaa minuutissa.
  4. Testi päättyy sen kuorman jälkeen, minkä aikana testattavan syke saavuttaa 70 % tason ikää vastaavasta maksimisykkeestä (esim. 220 – ikä).
  5. Jokaisen kuorman lopusta mitataan syke 15–20 sekunnin keskiarvona ja kysytään RPE tuntemus käyttämällä Borgin 6–20 RPE-asteikkoa.
  6. Tulosten laskennassa käytetään viimeisen kuorman lopusta mitattua sykettä.
  7. Testin päättymisen jälkeen polkee testattava vielä 3–5 minuutin kestoisen verryttelyn aloitustehoilla.

Tulosten laskeminen

Viimeisen kuorman polkemistehon ja kuorman lopusta mitatun sykkeen avulla katsotaan Åstrand-Ryhmingin nomogrammista VO2max-ennustearvo. Tämän jälkeen sijoitetaan kyseinen VO2max lukema Siconolfi ym. (1982) ikäkorjauskaavaan, joka antaa lopullisen maksimaalisen hapenkulutuksen ennusteen korjattuna iällä. Naisille ja miehille on oma kaavansa.

 

Tulosten tulkinnassa ja testipalautteen annossa toimitaan, kuten on esitetty Åstrand-Ryhmingin ergometritestin yhteydessä.